kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Maksuvaba sporditoetus töötajatele

Alates 2018 aastast ei maksustata enam töötajatele tehtud sporditoetust kvartaalselt  väljamakselt summas 100 eurot. Soodustus kehtib aga juhul, kui tööandja rakendab seda

Read more

Transpordivahendi teise liikmesriiki rendile andmise käibemaksuga maksustamine

Transpordivahendi rendileandmisel  sõltub rendikäibe maksustamine ja deklareerimine rendiperioodi pikkusest ja teenuse saajast.   Kui Eesti käibemaksukohustuslane  annab sõiduautod pikaajalisele rendile (üle 30 päeva) teise liikmesriigi

Read more

Vanemapuhkus ja töötamine vanemapuhkuse ajal alates 01.04.2022

Alates 1. aprillist 2022 on töötamise registris kaks uut töötamise peatamise alust: vanemapuhkus ja emapuhkus. Alates 01.04.2022 on lapsehoolduspuhkuse uus

Read more

Kinnisvara käibemaksuga maksustamine

Kinnisvara käibemaksuga maksustamisel tuleb teada reegleid, millal on käibemaksu lisamine kohustuslik, millal valikuline ja millal käibemaksu mitte mingil juhul lisada

Read more

Mitteresidendi palk ja juhatuse liikme tasu

Mitteresidendi palk ja juhatuse liikme tasu maksustatakse erinevalt. Palk maksud makstakse sellesse riiki, kus on töö tegemise koht. Kui töö

Read more

Ravikindlustus

Ravikindlustus (kuidas tekib ja lõpeb) Ravikindlustatud on Eestis töölepingu alusel töötavad inimesed, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasude saajad, juriidilise

Read more

Kontaktisik (kui juhatuse liikme elukoht on välismaal) alates 15.01.2018

Kontaktisik (kui juhatuse liikme elukoht on välismaal) alates 15.01.2018 Ettevõtja võib määrata isiku, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente

Read more

Ettevõtluskonto alates 01.01.2018

Ettevõtluskonto Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine alates 01.01.2018 Ettevõtluskonto on füüsilise isiku nimel krediidiasutuses (pangas) avatud eraldi konto, millele kantakse teenuste osutamisest

Read more

Dividendid alates 01.01.2018

Dividendid alates 01.01.2018 Dividendide väljamaksmisel tekib kahe meetodi kasutamise võimalus. Lubatud on valida, millist meetodit soovid kasutada. Lubatud on kasutada

Read more

Eraisiku (töötaja) auto kasutamine töösõitudeks alates 01.01.2018

Töösõitude osas tuleb pidada päevikut (erasõite kajastama ei pea) Tööandja maksab Töötajale maksuvaba hüvitist: 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte

Read more

Ettevõtte sõiduauto alates 01.01.2018

Ettevõtte sõiduauto alates 01.01.2018 Sõidupäeviku pidamise nõue kaob. Töötajal pole lubatud ettevõtte sõiduautoga tehtud erasõite ettevõttele hüvitada. Lähtuda tuleb kahest

Read more

Ärisaladus

Ärisaladus ei ole seaduse järgi hästi kaitstud. Ärisaladuse kaitsmiseks: kirjuta lepingus võimalikult täpselt lahti, mida peetakse ärisaladuseks; tähista tundlikku infot

Read more

Konsolideerida ei ole vaja kui:

konsolideeritud näitajad ei ületa väikese konsolideerimisgrupi (väikeettevõtja) kriteeriume  (st kui ükski näitajatest kõigi ettevõtete peale kokku ei ületa järgnevaid määrasid:

Read more

Audiitorteenuste lävendid (alates 2016 majandusaasta aruandest)

Audiitorteenuste lävendid   AUDIT AUDIT ÜLEVAATUS ÜLEVAATUS   vähemalt 2 näitajat ületavad vähemalt 1 näitaja ületab vähemalt 2 näitajat ületavad

Read more

Nõuded aastaaruandele (alates 2016)

Nõuded aastaaruandele Ettevõtja Aastaaruande miinimumnõuded   Aastaaruande eesmärk MIKRO (osaühing) bilanss, kasumiaruanne ja 4 lisa õiglase väärtuse meetod keelatud tegevusaruannet

Read more

Ettevõtjate suuruskategooriad

Ettevõtjate suuruskategooriad Ettevõtja Müügitulu (milj.) Varad (milj.) Keskmine töötajate arv Muud tingimused Mikro * (osaühing) Kuni 0,05 (ehk kuni 50

Read more

Töölähetuse kulude hüvitamine

Töölähetuse kulude hüvitamine Lähetuses tööülesande täitmiseks tehtud kulud hüvitatakse ettevõtte töötajale ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele (samuti isikule

Read more

Madalapalgaliste lisatoetus alates 2017

Madalapalgaliste lisatoetus makstakse välja üks kord aastas. 2017. aastal saavad toetust taotleda isikud, kelle tulu jääb 2016. aastal alla 7817 euro.

Read more

Vastuvõtukulud

Vastuvõtukulud (esinduskulud) Ettevõttel on lubatud teha teatud piirmäära ulatuses maksuvabalt kulutusi KÜLALISTE või KOOSTÖÖPARTNERITE (kliendid, liikmed, mittetulundusühingu või sihtasutuse vabatahtlikud jne)vastuvõtmiseks

Read more

Töötajate transport tööle ja koju

Töötajate transport tööle ja koju maksustatakse üldjuhul erisoodustusena. Maksuvabastuse saamiseks mängib peamist rolli mõiste “ÜHISTRANSPORDI KASUTAMISE MÕISTLIK AJA- VÕI RAHAKULU”

Read more

Erisoodustus

Erisoodustus on TÖÖTAJALE antud igasugune kaup, teenus, loonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus (töötaja vara suureneb või tema kulud vähenevad) erisoodustus

Read more

Tööandja õigused töötaja (sõiduki) juhtimisõiguse peatumisel (sept 2013)

Kui tegu on töövälise ajaga ning tegu ei ole tööandja sõidukiga, siis ei ole tegu rikkumisega töölepingu seaduse mõistes. Kui

Read more

Kas väikefirmade juhatuse liikmega juhtunud õnnetus on tööõnnetus? (sept 2013)

Töötervishoiu ja tööohutuse seadust (edaspidi TTOS) kohaldatakse lisaks töölepingu alusel töötavatele isikutele ja avalikele teenistujatele (§ 1 lg 1) ka

Read more

Maksuvõla aegumine (september 2013)

Maksusumma määramise aegumistähtaeg on kolm aastat. Maksusumma tahtliku tasumata või kinni pidamata jätmise korral on maksusumma määramise aegumistähtaeg viis aastat.

Read more

Ettevõtte kassa (kuidas seda pidada?)

Sularaha hoidmise, nõuetekohase arvestuse ja igasuguse kahju eest, mis on ettevõttele tekitatud nii tahtmatu kui tahtliku tegevuse tagajärjel, vastutab kassapidaja.

Read more

Töölähetus

on ajutine töö tegemine väljaspool töölepinguga ettenähtud töö tegemise kohta. Seega on kaugtööd tegeva töötaja puhul oluline just see, kuidas

Read more

Mis on töö tegemise koht: kaugtöö või lähetus?

Töölepingu seadus näeb ette, et töö tegemise koht peab olema töötajale kirjalikult teatavaks tehtud. Enamasti on see kirjas poolte vahel

Read more

Koolivaheaeg ja lapsevanema puhkus sel ajal (okt 2013)

Kas tööandja peab lapsevanemast töötajale lapse sügisvaheajal puhkust võimaldama? Põhipuhkuse aja määrab töötajatele puhkuste ajakavas üldjuhul tööandja arvestades töötajate soove,

Read more

Töökeskkonna spetsialist ja volinik

Töökeskkonna spetsialist- on isik, kelle on valinud ettevõtte juhatus, täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid. Töökeskkonna volinik on töötajate poolt valitud

Read more

Arsti juures käimine tööajast

«Sain arstiaja keset tööpäeva. Ülemus lubas arsti juurde minna, kuid nõudis, et ma õhtul sellevõrra kauem tööl oleksin. Kas tal

Read more

Kuidas arvestada puhkusetasu, kui töötaja pole kolm aastat tööl käinud. 

«Töötaja naases lapsehoolduspuhkuselt lapse kolmeaastaseks saamisel ning soovib realiseerida oma töölepingu seadusest tulenevat õigust kasutada põhipuhkust vahetult pärast lapsehoolduspuhkust. Tööandjal

Read more