kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Kontaktisik (kui juhatuse liikme elukoht on välismaal) alates 15.01.2018

Ettevõtja võib määrata isiku, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi (kirju). Kirja kontaktisikule kättetoimetamisel loetakse vastav kiri kättetoimetatuks ka ettevõtjale.

Kui äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, PEAB äriühing määrama nimetatud kontaktisiku (alates 15.01.2018) 

Kontaktisikuks võib sellisel juhul määrata üksnes notari, notaribüroo, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 7 nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja. Kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul äriühingu aadressiks. 

Äriregistrile tuleb esitada kontaktisiku nimi või ärinimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, aadress ning ettevõtjale kirjade kättetoimetamise Eesti aadress. Registripidajale esitatakse ka kontaktisiku digitaalallkirjastatud või notari kinnitatud nõusolek tema kontaktisikuna äriregistrisse kandmiseks.

Kui äriühing ei ole määranud kontaktisikut, määrab registripidaja kontaktisiku määramiseks tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui üks kuu, kuid mitte pikem kui kolm kuud. Kui äriühing määratud tähtaja jooksul kontaktisikut ei määra, võib registripidaja otsustada äriühingu sundlõpetamise või välismaa äriühingu filiaali kustutamise.

Kontaktisikul lasub vastutus toimetada kirjad äriühingu juhatusele välismaal.

(esmapilgul tundub, et kontaktisiku saamine võib olla üsna keeruline, näis mis praktika toob)