kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Töötervishoiu ja tööohutuse seadust (edaspidi TTOS) kohaldatakse lisaks töölepingu alusel töötavatele isikutele ja avalikele teenistujatele (§ 1 lg 1) ka juriidilise isiku juhatuse või seda asendava juhtorgani liikme tööle (§ 1 lg 3 p 3).

Siinjuures ei oma tähtsust asjaolu, kas juhatuse liikme leping on sõlmitud või mitte, sest juhatus peab tegema talle seadusega (põhikirjaga) ette nähtud tööd äriühingu juhtimisel.

Kui juhatuse liige või seda asendava juhtorgani liige teeb tööd, mis ei kujuta endast juhatuse liikme kohustuste täitmist, allub see töö töölepingu seaduse regulatsioonile ja selle töö tegemiseks võib sõlmida tööle­pingu.
Seega, kuna juhatuse liige on töötervishoiu ja tööohutuse seaduse mõistes võrdsustatud töötajaga ka juhul kui tööd tehakse juhatuse liikme lepingu alusel, siis ka temaga töö käigus juhtunud õnnetus on üldjuhul tööõnnetus