kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Ravikindlustus (kuidas tekib ja lõpeb)

Ravikindlustatud on Eestis töölepingu alusel töötavad inimesed, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasude saajad, juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed ning füüsilisest isikust ettevõtjad ja nende tegevuses osalevad abikaasad.

(minimaalne sotsiaalmaksu summa, mis tagab kindlustuse 2019.a. on 165.- eur kuus)

 

Ravikindlustus töölepinguga

(saab üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks sõlmitud TL korral)

Ravikindlustus võlaõigusliku lepinguga (sh juhatuse liikme lepinguga)

Vabatahtlik ravikindlustus

Ravikindlustus algab

Töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast 14 päeva möödumisel

Igakuise deklaratsiooni TSD esitamisest järgmisel päeval. (TSD kuupäev on iga kuu 10.)

kindlustus tekib 1 kuu möödumisel lepingu sõlmimisest Eesti Haigekassaga

Ravikindlustus lõpeb

2 kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast

Ravikindlustus kehtib 1 kuu, pikeneb iga kord 1 kuu võrra õigeaegse deklaratsiooni TSD esitamisega ja sotsmaksu tasumisega.

lepingu lõppemise tähtaja saabumisel või kui lepingu alusel kindlustatud isikul tekib sundkindlustuse kindlustuskaitse või ta asub elama välisriiki. Kindlustusvõtjal on õigus  leping mõjuval põhjusel üles öelda.

Kindlustusmakseid (sotsiaalmaksu) maksab

Tööandja

Tööandja

Kindlustatu ise, iga kuu summas 165.- eur (2019)

Kindlustuse tekkimise alus

Töölepingu sõlmimine

Võlaõigusliku lep. sõlmimine (juhatuse liikme lep. sõlmimine)

Isik ise sõlmib lepingu Eesti Haigekassaga

Kindlustusele on õigus

Töötajal

Isikul kelle eest kindlustust makstakse

1. isik, kes on lepingu sõlmimisele eelneval kahel aastal olnud vähemalt kaksteist kuud kindlustatud või 2. kindlustatud isik on enda eest maksnud või tema eest on makstud sotsiaalmaksu lepingu sõlmimisele eelneval kalendriaastal vähemalt kaheteistkümnekordselt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt või

3. kui isik saab välisriigist pensioni, kui  välislepingutega ei ole ette nähtud teisiti.